مجامع شرکت بهار رز عالیس چناران برگزار می‌شود

 

مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت بهار رز عالیس چناران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس، این دو مجمع به صورت پشت سر هم در ساعات 10 و 11 روز پنج شنبه 21 دی ماه در آدرس شهرک صنعتی چناران خیابان صنعت 2 کارخانجات گروه تولیدی عالیس برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بهار رز عالیس چناران شامل قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 3.0۰۰ میلیارد ریال به 9.۰۰۰ میلیارد ریال ازمحل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تصمیم‌گیری در مورد این مسئله است.

همچنین دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق‌العاده سهامداران شرکت بهار رز عالیس چناران تصمیم‌گیری در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و سایر موضوعاتی است که در صلاحیت مجع عادی به طور فوق‌العاده قرار دارد.

برای شرکت تمام سهامداران امکان حضور آنلاین با استفاده از لینک https://www.skyroom.online/ch/alisir/stock  نیز فراهم شده است.

سهامداران این شرکت و یا نمایندگان قانونی برای شرکت در این 2 جلسه مجمع می‌توانند یک ساعت قبل از آغاز آن با ارائه مدرک قانونی برای دریافت کارت ورود به جلسه به محل پذیرش سهامداران مراجعه کنند.

 

 

 

alis