اطلاعيه واريز سود سهام

سود سهام مصوب سال مالي 1401 مجمع عمومي عادي ساليانه مورخه 1402/04/31 براي هرسهم 600ريال سود تعلق گرفته كه  در تاريخ 1402/08/21 از طريق شركت سپرده سرمايه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به حسابي كه در سامانه سجام ثبت نموده اند واريز گرديده است.

alis