تشکیل معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس

تشکیل معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس

طی حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ عالیس با تأیید چارت جدید این سازمان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس از مدیریت به معاونت ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس، دانیال احمدزاده که سابق بر این عنوان مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس را داشت به معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس تغییر سمت یافت.

در چارت جدید علاوه بر 2 مدیریت نرم افزار و سخت افزار که سابق بر این زیرمجموعه‌های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند 3 ریاست جدید با عناوین ریاست هوش تجاری، امنیت اطلاعات و کنترل پروژه به زیرمجموعه‌های این معاونت اضافه شده است.

استفاده از فناوری‌های روز در تمام فرآیندهای سازمان عالیس، به روز رسانی سیستم‌ها، استفاده از ابزارهای هوشمند برای ارتقا شاخص‌های بهره‌وری و سایر مواردی از این دست اهدافی است که برای معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ عالیس تعریف شده است.

alis