آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهار رز عالیس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهار رز عالیس

alis