مدیر بازرگانی داخلی

شرایط احراز:

 • توانایی ،توسعه و پیاده‌‌سازی استراتژی‌ھای بازرگانی با ھدف تسریع رشد شرکت
 • انجام تحقیقات و تحلیل بازار برای ایجاد برنامهھای تفضیلی تجاری و خلق فرصتھای بازرگانی
 • مدیریت روابط باتامین کنندگان برای حفظ تامین کنندگان فعلی و دستیابی به تامین کننده جدید
 • داشتن آگاھی کافی نسبت به مسائل تجاری و بازرگانی و برخورداری از طرز تفکر استراتژیک
 • برخورداری از درک عمیق نسبت به روشھای تحقیقات بازار و تحلیل آنھا
 • داشتن مھارتھای عالی سازمانی، توانایی رھبری و سرپرستی افراد
 • نظارت بر فعالیتھای بازرگانی و تھیه گزارش برای مدیریت ارشد
 • کمک به تعیین اھداف مالی و تدوین و نظارت بر بودجه
 • تسلط و نظارت بر انعقاد قراردادھای بازرگانی
 • داشتن توانایی عالی در برقراری روابط با افراد
 • آشنایی با اصول تبلیغات و مارکتینگ
 • حداقل سابقه مدیریتی 6 سال درحوزه بازرگانی داخلی
 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد بازرگانی
 • تسلط به زبان انگلیسی

سایر مزایا:

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی
 • امکان عقد قرارداد بلند مدت
 • تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقاء شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ھا و ایده ھای خلاقانه ھمکاران
 • امکانات آموزشی و توسعه فردی جھت افزایش سطح دانش و مھارت
 • برنامه ھای ویژه رفاھی مانند خدمات ویژه سلامت سازمانی، بسته ھا و ھدایای مناسبتی

ساعات کاری و محل کار:

شنبه تا چھار شنبه از07:30 تا 15:00 و پنج شنبه از 07:30 تا 14:00

استان خراسان رضوی، شھر مشھد،بلوار احمد آباد -خیابان طالقانی-نبش طالقانی3 ساختمان عالیس

 

مدیر بازرگانی داخلی

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis