كارشناس تحقيقات بازار ميدانی یزد و کرمان

شرایط احراز

مھارت ھای تخصصی:

 • آشنا به فنون ویزیت مویرگی
 • آشنا به مناطق شهری و خیابان‌های یزد و کرمان
 • کار بصورت میدانی (اسکن مسیر‌ها)
 • دارای وسیله نقلیه (ترجیحا موتور)

 

مھارت ھای عمومی:

 • داشتن روحیه تیمی و کار گروھی
 • مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر
 • حداقل سابقه کار۱سال

 

مزایا:

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی
 • امکان عقد قرارداد بلند مدت
 • تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ھا و ایده ھای خلاقانه ھمکاران
 • امکانات آموزشی و توسعه فردی جھت افزایش سطح دانش و مھارت
 • برنامه ھای ویژه رفاھی مانند خدمات ویژه سلامت سازمانی، بسته ھا و ھدایای مناسبتی و …
 • فرصت ھمکاری با تیمی پویا و فراھم شدن بستر ارتباطی با بھترین متخصصان در سطح کشور

 

ساعات کاری و محل کار:

شنبه تا پنجشنبه از07:00 تا 15:00

شعبه یزد و شعبه کرمان عالیس

 

كارشناس تحقيقات بازار ميدانی

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis