کارشناس ارشد حسابرسی داخلی

شرایط احراز

 • تسلط به استانداردھا و قوانین حسابرسی
 • تسلط در گزارش نویسی حسابرسی
 • توانایی درک شناسایی ریسک سازمان
 • تسط بر اجرای امور حسابرسی داخلی
 • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابرسی یا حسابداری
 • حداقل میزان سابقه کار حسابرسی داخلی5 سال
 • عضویت در انجمن حسابرسان مزیت در استخدام می باشد

 

تسھیلات و مزایا

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی امکان عقد قرارداد بلند مدت
 • تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقاء شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ھا و ایده ھای خلاقانه ھمکاران
 • امکانات آموزشی و توسعه فردی جھت افزایش سطح دانش و مھارت
 • برنامه ھای ویژه رفاھی مانند خدمات ویژه سلامت سازمانی، بسته ھا و ھدایای مناسبتی
 • فرصت ھمکاری با تیمی پویا و فراھم شدن بستر ارتباطی با بھترین متخصصان در سطح کشور

 

ساعات کاری و محل کار:

شنبه تا چھار شنبه از07:30 تا 15:00 و پنج شنبه از 07:30 تا 14:00

استان خراسان رضوی، شھر مشھد،بلوار احمد آباد -خیابان طالقانی-نبش طالقانی3 ساختمان عالیس

 

کارشناس ارشد حسابرسی داخلی

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis