کارشناس پایگاه داده (SQL Server)

شرایط احراز

مھارت ھای تخصصی:

 • مسلط به مفاھیم SQL مسلط به کوئری نویسی در SQL Server
 • مسلط به حوزه Maintenance و نگھداری
 • مسلط به فرایندھای Backup/Restore
 • آشنایی کافی با مباحث Performance & Tuning
 • آشنایی کافی با مباحث Admin آشنایی به مفاھیم High Availability و ReplicaSet
 • آشنایی به ابزارھای مانیتورینگ دیتابیس

 

مھارت ھای عمومی:

 • داشتن روحیه تیمی و کار گروھی
 • داشتن مھارت مستندسازی و ارائه گزارش
 • انگیزه بالای یادگیری و نظم توانایی خطایابی و رفع مشکل سرویس ھا
 • حداقل سابقه کار3سال

 

مزایا:

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی
 • امکان عقد قرارداد بلند مدت
 • تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ھا و ایده ھای خلاقانه ھمکاران
 • امکانات آموزشی و توسعه فردی جھت افزایش سطح دانش و مھارت
 • برنامه ھای ویژه رفاھی مانند خدمات ویژه سلامت سازمانی، بسته ھا و ھدایای مناسبتی و …
 • فرصت ھمکاری با تیمی پویا و فراھم شدن بستر ارتباطی با بھترین متخصصان در سطح کشور

 

ساعات کاری و محل کار:

شنبه تا چھار شنبه از07:30 تا 15:00 و پنج شنبه از 07:30 تا 14:00

استان خراسان رضوی، شھر مشھد،بلوار احمد آباد -خیابان طالقانی-نبش طالقانی3 ساختمان عالیس

 

کارشناس پایگاه داده (SQL Server)

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis