کمیته‌های تخصصی

نام و نام خانوادگیسمتعضو غیرموظف هیات مدیره
رشته تحصیلی
آخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیسوابق
محمد علی ترابیرییس کمیتهبلهمديريت صنعتیکارشناسی1400/12/01بيست و نه سال سابقه ، معاونت مالي کل گروه هلدينگ عاليس، مدير مالي شرکت سنگ اهرم ، مدير مالي شرکت مشهد تابلو
جوادصادقی پناهعضو کمیتهخیرحسابداريدکترای تخصصی1400/12/01بيش از 21 سال سابقه ، عضوهيات علمي دانشگاه ،عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران ، کارشناس مالي سازمان امور اقتصادي دارايي ، کارشناس امور بانکي صندوق تعاون کشور ، سرپرست شعبه کارگزاري امين سهم گنبد و مشاور اقتصادي و مالي شرکت هاي متعدد
محمد قبولعضو کمیتهخیرحسابداریکارشناسی ارشد1400/12/01بيش از 26 سال سابقه ، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ، کارشناس رسمي دادگستري ، انجمن حسابرسان داخلي ، عضو انجمن حسابداري ايران ، عضويت در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و شريک موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت
نام و نام خانوادگیسمترشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصابسوابق
سعيدکوليوندمدير حسابرسی داخلیحسابداریکارشناسی1401/09/14بيش از 10 سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي معتمد بورس ، مشاور مالي و مالياتي شرکتهاي متعدد، عضو انجمن حسابداران خبره

بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگیسمترشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصابسوابق
محمد سالارمدير مالیحسابداریدانشجوی کارشناسی ارشد1401/08/21بيش از 13 سال سابقه مديريت مالي، رياست مالي ،مشاور مالي و مالياتي و بيمه اي شرکت هاي متعدد، عضو انجمن حسابداران خبره

کمیته ریسک

نام ونام خانوادگیتحصیلاتسمت  در کمیتهپست سازمانی
علی اصغر فیاضدیپلمرئیس کمیتهرئیس هیئت ­مدیره
محمد تقی فیاضدیپلمعضو کمیتهنایب رئیس هیئت­ مدیره
محمدرضا فیاضدیپلمعضو کمیتهعضو هیئت­ مدیره 
ملیحه بینا باجیکارشناسیعضو کمیتهمسئول حقوقی شرکت
ریحانه حقیقیدکتریعضو کمیتهحسابرس داخلی شرکت

کمیته انتصابات

نام ونام خانوادگیتحصیلاتسمت  در کمیتهپست سازمانی
علی اصغر فیاضدیپلمرئیس کمیتهرئیس هیئت­ مدیره
محمد تقی فیاضدیپلمعضو کمیتهنایب رئیس هیئت­ مدیره
محمدرضا فیاضدیپلمعضو کمیتهعضو هیئت­ مدیره 
جواد اصغریکارشناسیعضو کمیتهمدیر منابع انسانی
حامد درخشاندکتریعضو کمیتهکارشناس منابع انسانی

اعضای هیئت مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران

اعضای هیئت­ مدیرهسمتموظف /غیرموظفتاریخ انتصابتحصیلاتسوابق
علی‌اصغر فیاضرئیس هیئت مدیرهغیر موظف23/07/1401دیپلمرئیس هیئت‌مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران،سهامدار و بیش از 15 سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت‌های گروه عالیس
محمدتقی فیاضنایب‌رئیس هیئت­ مدیرهغیر موظف23/07/1401دیپلمنایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران،سهامدار و بیش از 15 سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت‌های گروه تولیدی عالیس
محمدرضا فیاضعضو هیئت­ مدیرهموظف23/07/1401دیپلمعضو هیئت‌مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران،سهامدار و بیش از 15 سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت‌های گروه عالیس
محمدعلی ترابیعضو هیئت­ مدیرهغیر موظف23/07/1401لیسانس مدیریتعضو هیئت‌مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران-15سال معاونت مالی گروه تولیدی عالیس، مدیر مالی شرکت سنگ اهرم، مدیر مالی شرکت مشهد تابلو
نسرین فیاضعضو هیئت‌مدیره و مدیرعاملموظف23/07/1401PHD صنایع غذاییمدیرعامل شرکت بهار رز عالیس چناران، مدیر تحقیق و توسعه (R&D) گروه تولیدی عالیس
alis